Spring til indhold

Indførelsen af demokrati

Gennem originale kilder får eleverne indsigt i, hvordan demokratiet blev indført i Danmark, og hvordan det i begyndelsen var for mænd med penge, mens de bruger deres kildekritiske værktøjer i praksis.

Indførelse af demokrati i Danmark er en kildekritisk øvelse, hvor eleverne arbejder med tre originale kilder, der alle handler om, hvodan demokratiet blev indført i Danmark. Ud fra arbejdsspørgsmål og med støtte fra Rigsarkivets kildekritiske værktøjer arbejder eleverne med at fortolke og vurdere kilderne.

Eleverne arbejder med autentiske, originale kilder fra danmarkshistorien og får et dybere indblik i hvordan demokratiet i begyndelsen var for mænd med magt og penge.

Materialet er gratis

+ Åben alle- Luk alle
 • Kildekritik

  Få styr på din kildekritik ved at læse Den lille Guldbog om kildekritik

 • Baggrundsviden

  Indførelse af demokrati i Danmark – da demokrati var for mænd med penge

  I 1849 underskrev kong Frederik 7. Danmarks første grundlov. Den afløste Kongeloven fra 1665 og markerede overgangen fra et enevældigt styre, hvor kongen bestemte til et konstitutionelt monarki og en mere demokratisk styreform.

  Den 21. marts 1848 gik en menneskemængde på ca. 12.000 mennesker i et fredeligt optog til Christiansborg, hvor Frederik den 7. sad som konge. Optoget ønskede demokrati.

  Med sig havde folket to krav:

  1. Kongen skulle opløse ministeriet
  2. Der skulle udarbejdes et forslag til en ny grundlov

   

  Tre timer efter at optoget ankom til Christiansborg, opløste kongen ministeriet, og fundamentet for det danske demokrati var lagt. Det danske demokrati blev for alvor først formuleret med Junigrundloven i 1849, men demokratiet var kun for de få. Ifølge den nye grundlov havde kun ustraffede og selvforsørgende mænd over 30 år stemmeret til Folketinget. Dengang svarede det faktisk kun til ca. 15 % af den danske befolkning. I folkemunde snakkede man om de syv F’ere, som ikke havde valgret med Grundloven af 1849, nemlig:

  • Fruentimmere
  • Fallenter (en person, der er gået fallit og ingen penge har)
  • Fremmede
  • Forbrydere
  • Fjolser
  • Fattige
  • Folkehold (tjenestefolk)

   

  Med Grundloven af 1849 indførtes følgende centrale punkter:

  • Rigsdagen bestod af to kamre, Folketinget og Landstinget
  • Der var ytrings-, forenings-, trykke- og forsamlingsfrihed
  • Ejendomsretten var ukrænkelig
  • Den indførte stemmeret var begrænset
  • Danmarks folkekirke var evangelisk-luthersk

   

  Et demokrati i forvandling

  Fra Junigrundlovens demokrati i 1849, hvor kun 15% af den danske befolkning måtte stemme, og årene frem blev der formuleret nye krav til, at rettigheder og politisk medindflydelse skulle omfatte en større gruppe af mennesker og ikke være begrænset af køn og status. Bl.a. kvinderne kæmpede en lang kamp for at få lov til at stemme, men fik faktisk først stemmeret i 1909 til kommunalvalg og i 1915 til Folketing og Landsting. Hvad befolkningen opfattede som demokrati i 1849 forstår vi ikke nødvendigvis som demokrati i dag. Hvem der må stemme, og hvem der ikke må er stadig en aktuel debat i dag. Man skal for eksempel være 18 år for at stemme i dag. Er det rimeligt? Skal 16-årige have lov til at stemme? Demokratiet er hele tiden i forandring.

  Hent temateksten som pdf: Indførelse af demokrati i Danmark

 • Arbejd med kilden: Folketoget til Christiansborg 1848, 1898

  Kig på kilden: Folkeoptoget til Christiansborg 1848 og besvar spørgsmålene nedenfor.

  Tegningen er tegnet af maler Tom Petersen (1861-1926) og trykt i Illustreret Tidende 27.3.1898. Findes i Det kgl. Biblioteks billedsamling.

  Kildekritiske spørgsmål

  1. Hvad er det for en kilde?
  2. Hvornår er kilden fra?
  3. Tegningen har været bragt i illustreret Tidende. Hvad har formålet mon været?  Søg evt. på nettet for at finde ud af mere om Illustreret Tidende.

   

  Arbejdsspørgsmål til kilden

  1. Beskriv, hvad du ser på billedet.
  2. Hvordan vil du beskrive stemningen på billedet?
  3. Hvem er det der går til kongen med krav om demokrati?
  4. Hvem er ikke en del af folkeoptoget?
  5. Hvad fortæller det om demokratiet, som det blev etableret i 1849?

   

  Perspektiverende spørgsmål

  1. Fortæl, hvad du ved om ligestilling.
  2. Hvordan står det til med ligestillingen i Danmark?
  3. Hvordan står det til med ligestillingen i Danmark sammenlignet med resten af Europa?

   

  Hent kilden: Folkeoptoget til Christiansborg 1848 som pdf

  Hent spørgsmålsarket som pdf

 • Arbejd med kilden: Valgliste fra valget på Djursland, 1858

  Læs kilden: Valgliste fra valget på Djursland, 1858 i original udgave og Valgliste fra valget på Djursland, 1858 i læsevenlig udgave og besvar spørgsmålene.

  Kilden er en valgliste fra valget til Rigsdagen på Djursland i 1857. I kilden kan man se, hvem, der havde lov til at stemme, hvilket erhverv de havde og hvordan stemmerne blev fordelt mellem kandidaterne Hude og La Cour. I højre kolonne kan man se, hvem de valgberettigede stemte på.

  Kildekritiske spørgsmål

  • Hvad er det for en kilde?
  • Hvad er formålet med kilden?
  • Beskriv med dine egne ord, hvilke oplysninger kilden indeholder.

   

  Arbejdsspørgsmål til kilden

  • Hvor høj er stemmeprocenten ved valget i 1857? Hvor mange havde stemmeret, og hvor mange stemte rent Faktisk?
  • Hvorfor tror du, at stemmeprocenten ikke var højere i 1857?
  • Hvor mange procent stemte på Hude, og hvor mange procent stemte på La Cour?
  • Hvad var stemmeprocenten ved seneste Folketingsvalg i Danmark? Søg på nettet efter svaret.
  • Sammenlign stemmeprocenten ved valget i 1857 og det seneste Folketingsvalg. Hvorfor er stemmeprocenten så forskellige?
  • Nederst på side 7 i valgprotokollen står der, at La Cour er ”Proprietær” og Hude er ”Fuldmægtig”. Find ud af, hvad en ”proprietær” og en ”fuldmægtig” er ved at søge på nettet.
  • Hvilken del af samfundet var proprietærerne og de fuldmægtige en del af? Hvorfor er der ikke opstillet en arbejdsmand eller daglejer på valglisten?
  • Find de fattigste blandt vælgerne fra kilden (arbejdsmand, daglejer, husmænd og tjenestekarl). Hvor mange procent udgjorde de fattigste af det samlede antal vælgere?
  • Hvor mange af de fattigste vælgere stemte? Og hvem stemte de på?
  • Hvorfor tror du, at der ikke var flere af de fattige, der stemte?
  • Tror du at flere af de fattige ville stemme, hvis en arbejdsmand eller daglejer var opstillet?
  • Hvad fortæller stemmefordelingen om demokratiet og magtfordelingen i samfundet i 1857?

   

  Hent spørgsmålsarket som pdf

 • Arbejd med kilden: Elna Munch: Kampen om kvindernes valgret, 1907.

  Læs kilden: Elna Munch: Kampen for kvindernes valgret, 1907 og besvar spørgsmålene.

  Kilden er en pamflet skrevet af Elna Munch. Den omhandler kvinders valgret. I kilden formulerer Elna Munch 8 argumenter imod kvinders stemmeret og giver 8 modsvar, der beskriver hvorfor kvinder skal have stemmeret. Danske kvinder fik stemmeret i 1909 til kommunalvalg i 1909 og i 1915 til Folketing og Landsting.

  Kildekritiske spørgsmål

  1. Hvad er det for en kilde?
  2. Hvornår er kilden skrevet?
  3. Hvem har skrevet kilden (hvem er ophavskvinden)? Hvad er hun for en person? Søg evt. på nettet efter svaret.
  4. Hvad er formålet med kilden?

   

  Arbejdsspørgsmål til kilden

  1. Hvem tror du ville bruge de argumenter, som Munch bruger?
  2. Hvad er påstanden eller indvendingen mod kvinders stemmeret? Forklar med egne ord.
  3. Hvad er hendes modsvar? Forklar med egne ord
  4. Hvad fortæller kilden os om kvindernes situation i 1907?
  5. Hvad fortæller kilden os om magtfordelingen i 1907?
  6. Synes du, at det er et demokrati?

   

  Perspektiverende spørgsmål

  1. Beskriv, hvad du ved om ligestilling.
  2. Hvordan står det til med ligestillingen i Danmark?
  3. Hvordan står det til med ligestillingen i Danmark sammenlignet med resten af Europa?

   

  Hent spørgsmålsarket som pdf