Spring til indhold

Finansministeriet, 2. departement, Kontoret for Anvisningsvæsenet – Havneanlæg i Nyborg, Esbjerg, Fredericia og Strib, 1871-1872

Alle statens udbetalinger gik frem til 1925 over Kontoret for Anvisningsvæsenet, som anviste penge til udbetaling for et givet udført arbejde.

Der fandtes to slags anvisningssager: Løbende sager og kvartalsager. De løbende sager var rekvisitioner på enkeltstående udbetalinger, mens kvartalssager var rekvisitioner på lønninger, honorarer, tilskud mv.

Blandt de løbende sager findes en række gruppeordnede sager vedr. anvisninger af udbetalinger i forbindelse med forskellige specifikke enkeltsager, bl.a. anlæg af en række dampfærgehavne i begyndelsen af 1870’erne.

+ Åben alle- Luk alle
  • Havneanlæg i Nyborg, Esbjerg, Fredericia og Strib – Læs mere om arkivserien her

    Sagerne om rekvisitioner om udbetalinger vedr. anlæg af havnene i Nyborg, Esbjerg, Fredericia og Strib er samlet i én pakke for årene 1871-72, men der synes ikke at være nogen specifik orden i pakken, hverken kronologisk eller efter navnet på havnen.

    Anmodningerne om udbetalingerne kommer alle fra Indenrigsministeriet og indeholder en kort beskrivelse af arbejdets art, prisen for det udførte arbejde, hvor og hvem der har udført det og hvem pengene skal anvises til.

  • Kontoret for Anvisningsvæsenet – Læs om arkivskaberen her

    Indtil 1925 foregik indbetalinger til og udbetalinger fra Finanshovedkassen efter ordre fra Finansministeriet, som rekvireredes af det ministerium, for hvis regning betalingen skete. Indtægt- og udgiftsanvisninger udfærdigedes af Kontoret for Anvisningsvæsenet. Efter at være noteret i Statsbogholderiet blev anvisningerne afgivet til Finanshovedkassen eller for ind- og udbetalinger uden for København til en amtstue eller en toldkasse.

Se arkivalierne her