Spring til indhold

Forligskommissionen for Sallinglands herreder – Forligskommissionsprotokol 1797-1821

I 1795 blev der oprettet forligskommissioner over hele landet. Den nye myndighed skulle aflaste retsvæsenet – og borgerne – så der ikke skulle føres regulære retssager om mindre sager. Kommissionerne kom især til at beskæftige sig med sager om fast ejendom, gæld, arv, tyendeforhold, faderskab og skilsmisse.

Forligskommissionernes forhandlingsprotokoller (ofte blot kaldet forligskommissionsprotokoller) udgør grundstammen i kommissionernes arkiv – og virke. Heri blev det noteret, hvilke sager der blev forelagt kommissionen, samt hvilket resultat der kom ud af forhandlingerne: blev der indgået forlig eller blev parterne henvist til at domstolene?

Det er altså af protokollerne muligt at se, hvem i forligskommissionens dækningsområde der i løbet af perioden fik behov for at få afgjort konflikter enten ved mægling eller eventuelt efterfølgende ved domstolene.

+ Åben alle- Luk alle
 • Forligskommissionsprotokol – læs mere om arkivserien her

  Forhandlingsprotokollerne indeholder referater af de sager, som blev forelagt kommissionen, og referater af forhandlingerne om sagerne. De er indført i kronologisk rækkefølge.

  Sammenhæng med andre arkivserier

  Hvis der ikke kunne opnås forlig ved forligskommissionen, blev sagerne som hovedregel henvist til den ordinære ret eller politiretten, hvor de vil kunne findes, hvis klageren besluttede sig for at føre sagen videre i retssystemet. Se enten politiprotokollerne eller justitsprotokollerne for Sallinglands herreder.

 • Forligskommissionen for Sallinglands herreder – læs om arkivskaberen her

  Forligskommissionerne blev oprettet i 1795 med henblik på at søge at få stridende parter til at indgå forlig i en række mindre sager, der ellers måtte forventes at ende ved domstolene eller til afgørelse hos andre myndigheder. Det var med andre ord et forsøg på ved hjælp af mægling at bilægge konflikter tidligt i forløbet.

  De typer af sager, som blev behandlet ved forligskommissionerne, var især ægteskabssager, tyendeasager og gældssager, men det var i det hele taget ordinære civile sager eller private politisager. Hvis det ikke lykkedes parterne at indgå forlig, måtte sagen henvises til retten.

  Geografisk område
  Forligskommissionerne dækkede for landdistrikternes vedkommende normalt et amt. Den lokale forligskommission i Salling kom dog kun til at dække det gamle Skivehus amt – altså i praksis Salling.

  I Salling oprettede man endvidere en protokol for hvert af de fire gamle herreder i Salling, så selve arkiveringen af sagerne foregik altså også efter en geografisk orden.

Se arkivalierne her