Spring til indhold

Sundhedskollegiet, Epidemiberetninger om kolera 1850-1853

I 1853 blev København ramt af en voldsom koleraepidemi, som på ganske få måneder slog knap 5.000 mennesker ihjel.

Epidemiberetningerne består af indberetninger og breve til Sundhedskollegiet, mødereferater, forslag, bekendtgørelser om koleraepidemien i København i 1850’erne. Beretningerne kan bl.a. bruges til at undersøge, hvilke tiltag der blev gjort og i flere tilfælde også, hvilke overvejelser der lå bag de enkelte tiltag.

+ Åben alle- Luk alle
  • Epidemiberetninger - Læs mere om arkivserien her

    Epidemiberetningerne består af fire æsker opdelt efter år. I hver æske er sagerne opdelt efter nummer.

  • Sundhedskollegiet - Læs mere om arkivskaberen her

    Det Kgl. Sundhedskollegium blev oprettet ved kgl. reskript af 13.05.1803 med samme pligter og rettigheder mht. medicinalforvaltning som dem, der ved kgl. res. af 28.06.1737 var blevet pålagt Collegium Medicum i København. Sundhedskollegiet afgav råd og henstillinger til ministerierne, retsmedicinske erklæringer til domstolene, ledede embedslægevæsenet og førte tilsyn med embedslæger, læger, tandlæger, jordemødre, sindssygeanstalter, hospitaler, sygehuse, plejeanstalter og apoteker.

Se arkivalierne her