Spring til indhold

Armeens Overkommando – Såkaldt ’senere indkomne sager’ vedr. krigen i 1864

Med arkivalierne fra Armeens Overkommando kommer man tæt på både generalerne og deres taktik og de sårede soldater på feltlazaretterne.

Den lidt misvisende titel på arkivserien omfatter arkivalier fra et bredt emnemæssigt og kronologisk spektrum – lige fra planlægning af befæstningsanlæg i 1850′erne over brevvekslinger under krigen til sager om hjemsendelse af soldater efter krigen

Arkivskaberen er Armeens Overkommundo

+ Åben alle- Luk alle
 • Såkaldt ’senere indkomne sager’ vedr. krigen i 1864 – læs mere om arkivserien her

  Titlen på denne arkivserie er egentlig misvisende, idet den både rummer samtidige arkivalier fra krigen og senere udarbejdede akter til belysning af denne. Arkivserien fremstår derfor som en noget tilfældig materialesamling, hvor indholdsangivelserne ikke altid stemmer overens med det faktiske indhold. Der er i nogen grad rettet op på dette forhold med mere nøjagtige angivelser i parentes.

  Under alle omstændigheder rummer arkivserien historisk meget værdifulde arkivalier. Den indeholder arkivalier fra et bredt emnemæssigt og kronologisk spektrum – lige fra planlægning af befæstningsanlæg i 1850′erne over brevvekslinger under krigen til sager om hjemsendelse af soldater efter krigen.

  I arkivserien indgår også materiale fra Kommissionen af 18. marts 1865: Kommissionen, der behandlede sager om afdøde danske krigsfangers efterladenskaber

 • Armeens Overkommando – læs om arkivskaberen her

  Under denne aktør er tillige sammenfattet en række arkivskabere som Generalstabens Taktiske Afdeling, Generalstabens Krigsføringsdepot, Felttelegrafen og 4. Division m.fl.

  Chef for Armeens Overkommando med titel af overgeneral var fra 25. december 1863 generalløjtnant Christian Julius de Meza. Stabschef var oberst H.A.T. Kaufmann, souschef kaptajn L.C. Rosen. Den 28. februar 1864 blev de Meza afskediget som følge af sin beslutning den 5. februar om at trække hæren tilbage fra Dannevirke til Dybbøl og Fredericia.

  Den 29. februar afløstes de Meza af generalløjtnant Georg Daniel Gerlach med major Stiernholm som ny stabschef.

  Efter tabet af Als den 29. juni blev posten som overgeneral den 5. juli overdraget til generalmajor P.F. Steinmann, der fungerede i posten indtil dennes ophævelse i november 1864.

Se arkivalierne her