Spring til indhold

1864 – kildepakke

Et af Danmarkshistoriens største traumer er krigen i 1864, som førte til tabet af hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Lauenborg. I kildepakken finder du både militære, diplomatiske og personlige aspekter bag krigen.

De militære nederlag i Dybbøl og på Als var eftertrykkelige og de diplomatiske nederlag ydmygende. Ved fredsslutningen gik en tredjedel af det danske monarkis territorium og to femtedele af befolkningen tabt. Mest smerteligt var, at også de dansktalende og dansksindede slesvigere, som beboede den nordlige halvdel af hertugdømmet Slesvig, kom under fremmed herredømme.

Krigen betød imidlertid også, at Danmark blev en homogen nationalstat. Allerede i samtiden var den politiske og militære krigsførelse et offentligt diskussionspunkt, og lige siden har skiftende generationer af historikere fulgt op.

Hvad var årsagerne til det store nederlag – og hvem havde ansvaret? Den diskussion havde vidtrækkende politiske følger i 1864 og årene derefter. Blandt historikerne er den endnu ikke afsluttet.

+ Åben alle- Luk alle
 • Udvælgelse af kilderne

  Fra den militære side er udvalgt arkivalier fra tre niveauer fra ordre og strategi til udførelse:

  • Krigsministeriet, arkivserierne ”Diverse materiale vedrørende krigen 1864, ”Rapport om fægtninger til tryk” og ”Rapporter om fægtninger – afskrifter”
  • Armeens Overkommando samt Generalauditøren, arkivserierne: ”Såkaldt ”senere indkomne sager” vedr. krigen i 1864” og ”F. Bilag til Korpsauditoriets journaler”
  • Det personlige plan er repræsenteret gennem både menige og officerers breve, dagbøger og erindringsoptegnelser.

  Diplomatiet er velbeskrevet i Udenrigsministeriets ”Samlede sager 1856-1910, Krigen i 1864 I-XLVI”, hvor også en række praktiske forhold under krigen er belyst.

  Der er blot tale om et udvalg af kilder om 1864, et udvalg, der vægter den militære og diplomatiske side. Og foruden utrykte kilder findes også en del trykte:

  Det gælder blandt andet forhandlingsprotokollerne fra det øverste beslutningsniveau – Statsrådets forhandlinger. Bind IX og X omfatter perioden 19. januar 1863-28. juli 1866. Her gengives ministrenes og kongens standpunkter, indstillinger og beslutninger. Dertil kommer samlinger af aktstykker, som blev udgivet i samtiden. Det er f.eks. ”Aktstykker, vedkommende den dansk-tydske Strid I-III” (Historisk Tidsskrift 1862-67), der bl.a. rummer kilder til Londonkonferencens og Wienerfredens historie. En dansk version af Londonkonferencens protokol blev udgivet under titlen Protokoller over Londoner Conferencens Møder fra den 20. Apr. til den 25. Jun. 1864 (1864). Desuden findes der en række udgivelser af breve, dagbøger og erindringer fra de ledende personer -såvel fra politisk som militær side. Se herom i Bibliografi og Ikonografi 1864 (1970). En række militære kilder er trykt som bilag til Generalstaben: Den dansk-tydske Krig 1864, I-III (1890-92).

Se arkivserier her