Spring til indhold

Danmarks Statistik – Erhvervstællingen 1935

En erhvervstælling er en tilbagevendende , landsdækkende registrering af de enkelte virksomheders produktionsforhold. Skemaerne er henlagt branchevis.

I 1850’erne havde det nyetablerede Statistisk Bureau (forgængeren for Danmarks Statistik) planer om at foretage en jævnlig indsamling af oplysninger om alle virksomheders maskiner, personale og afsætning m.v. Sådanne tællinger skulle erstatte de hidtidige fabriks- og industritabeller.

Det blev imidlertid kun til en enkelt tælling – i 1855 – men i 1895 blev planen lanceret på ny, og i 1897, 1906 og 1914 blev der foretaget undersøgelser af maskinanvendelse og personaleforbrug m.v. hos alle industridrivende og selvstændige håndværkere.

I 1925 blev også handelsfag og restaurationer inddraget i tællingen, som da ændrede navn til erhvervstælling. Der blev foretaget nye erhvervstællinger i 1935, 1948 og 1958. I 1935 blev også bankvirksomhed, kommissionshandel og gartnerier medtaget, og fra og med 1948 gjaldt dette endvidere for fiskeri, skovbrug, diverse liberale erhverv samt forlystelsesvirksomheder og sportsetablissementer. Derimod blev landbruget holdt uden for, da det var omfattet af særlige tællinger.

Ved erhvervstællingerne i 1925, 1935 og 1948 blev der udarbejdet et spørgeskema på to sider til alle respondenter. I 1958 blev skemaet udvidet til fire sider. Alle tællinger indeholder detaljerede spørgsmål om personellets sammensætning samt visse spørgsmål om ejerforhold, omsætning og transportmidler m.v. Oplysninger om regnskabsmæssige forhold (omsætning, investeringer og varelager m.m.) spiller en stadigt stigende rolle.

Der er ikke bevaret tællingslister fra 1897, 1906 og 1914 og kun få lister fra 1925. Derimod er samlingerne af tællingslister fra 1935, 1948 og 1958 intakte. For alle erhvervstællinger gælder, at skemaerne er henlagt branchevis.

+ Åben alle- Luk alle
 • Erhvervstællingen 1935 – Læs mere om arkivserien her

  Til kildepakken er kun udvalgt en enkelt pakke ud af de 336 pakker, som Erhvervstællingen 1935 består af. Den udvalgte pakke er derfor blot et eksempel af de mange pakker, og indeholder skemaer fra ”Håndværk og Industri”, branchenumrene 148-150 i hele landet.

  • 148: Elektrotekniske fabrikker
  • 149: Fremstilling af elektriske tilbehørsartikler
  • 150: Tilvirkning af radioartikler

  Skemaer fra øvrige fag- og brancheområder skal ses i original på Rigsarkivets læsesal.

 • Danmarks Statistik – Læs om arkivskaberen her

  Danmarks Statistik kan – under forskellige navne – følges tilbage til 1850. Fra 1833 til 1848 eksisterede der en forgænger – Tabelkommissionen –  som bl.a. udgav resultaterne af periodens folketællinger og iværksatte en regelmæssig indsamling af oplysninger om landbrug, handel, skibsfart, selvmord og kriminalforhold. Man fortsatte med at arbejde med disse emner i anden halvdel af 1800-tallet og i 1900-tallet, men med tiden påtog den centrale statistikforvaltning sig flere og flere opgaver. Sociale forhold kom fx til at spille en vigtig rolle fra omkring 1900. Derimod blev kultur-, service- og trafiksektorerne først for alvor opdyrket efter 1970.

Se arkivalierne her