Spring til indhold

Danske Kancelli, Fællesafdelingen – Korrespondance og diverse dokumenter, 1840-1848

Heri findes den del af Fængselskommissionens arbejdspapirer, interne papirer og koncepter og udkast, som ikke har kunnet journaliseres i sagerne.

Det er en samling arkivalier, som knytter an til, hvordan fængslerne skal organiseres, hvorfor der findes koncepter og udkast til fængselsregulativer.

+ Åben alle- Luk alle
 • Korrespondance og diverse dokumenter, 1840-1848 - Læs mere om arkivserien her

  Her kan man blandt andet følge diskussionerne om, hvor nye fængsler kan placeres, og af hvilken type man bør anbefale: Philadelphia- eller Auburn-systemet.

 • Danske Kancelli, Fællesafdelingen - Læs om arkivskaberen her

  Det danske fængselsvæsens indretning var udsat for megen kritik i begyndelsen af 1800-tallet. Navnlig var der debat om den moralsk fordærvende indflydelse som strafafsoning i fællesskab gav, idet opdeling af fanger kun fandt sted enkelte steder. Ellers boede, arbejde og sov fangerne sammen.

  Der blev nedsat flere kommissioner, som skulle nytænke fængselsvæsenet, men først med Fængselskommission i 1840 kom der skred i udviklingen. Kommissionen skulle tage stilling til, hvilket strafafsoningssystem man skulle benytte i Danmark.
  Valget stod mellem Philadelphia- og Auburn-systemet. Begge systemer plæderede for isolation i celle for den enkelte fange, men mens Philadelphia-systemet tog udgangspunkt i en total isolation under hele afsoningen, tillod Auburn-systemet arbejde om dagen i fællesskab – men i total tavshed.

  Begge systemer byggede på den forudsætning, at fængsler skulle opdrage fangerne til at blive bedre mennesker, således at de ikke begik ny kriminalitet.

  I kommissionen var der der stærk uenighed om, hvilket system man burde vælge. Flertallet gik ind for Philadelphia-systemet, da det gav fængselspersonalet optimale påvirkningsmuligheder, mens andre frygtede psykiske problemer ved den totale isolation. Det spillede også ind, at Auburn-systemet var mere driftsøkonomisk, da det var billigere at organisere fængslets produktion, når fangerne kunne arbejde sammen.

  Resultatet blev et kompromis. Med den kongelige resolution af 25. juni 1842 blev der satset på begge systemer. Det blev bygget et Auburn-fængsel – tugthuset i Horsens, etableret i 1853 til længerevarende straffe – og et Philadelphia-fængsel – forbedringshuset i Vridsløselille, oprettet i 1859 til kortere straffe.

Se arkivalierne her