Spring til indhold

Den reglementerede prostitution

Gennem originale kilder får eleverne indsigt i den reglementerede prostitution i Danmark og byernes vækst i anden halvdel af 1800-tallet samtidig med, at eleverne træner deres kildelæsning.

Den reglementerede prostitution er en kildeøvelse, hvor elevernes arbejder med originale kilder, der belyser et aspekt af urbaniseringen i anden halvdel af 1800-tallet.

I anden halvdel af 1800-tallet begyndte byerne for alvor at vokse. Industrialisering betød, at folk strømmede fra landet til København. Indbyggertallet blev fordoblet fra 200.000 i 1860 til 400.000 i 1890. Befolkningens sundhed blev et tema, som man for alvor fik fokus på.

Materialet er gratis

+ Åben alle- Luk alle
 • Introduktion

  I 1800-tallet var prostituerede under nøje kontrol fra myndighedernes side. Hovedformålet var at begrænse udbredelsen af syfilis, som var en frygtet og temmelig udbredt sygdom. Man mente, at de ”løsagtige kvinder” spillede en stor rolle som smittespredere, og erfaringen viste, at en hurtig indgriben med kviksølvsalve kunne kurere den ramte person.

  Mange europæiske byer indførte i løbet af 1800-tallet ordninger med regelmæssig lægelig kontrol af prostituerede. I Danmark udsendte Frederik 6. i 1815 et reskript, hvori det københavnske politi fik ordre til at holde øje med mulige prostituerede på værtshuse m.m. Disse kvinder skulle lade sig visitere af en læge en gang om måneden.

  Først efter 1860, da politiet havde flere årtiers erfaring med at registrere prostituerede, kom der en mere detaljeret lovgivning på området. Det drejede sig om straffeloven fra 1866 og en lov fra 10. april 1874.

  Loven fra 10. april 1874 fastslog, at en kvinde, som to gange var blevet straffet for at ”søge erhverv ved utugt”, skulle indskrives som offentlig fruentimmer – dvs. tvinges til at leve af prostitution – og dermed lade sig underkaste ugentlige visitationer. Loven fra 1874 blev ophævet i 1906.

  De ugentlige visitationer betød, at kvinden hver uge skulle visiteres af en læge, som undersøgte, om hun havde pådraget sig syfilis og i givet fald sende hende til behandling på et hospital. Baggrunden for loven var nemlig et ønske om at begrænse udbredelsen af syfilis.

  I 1877 blev loven fulgt op af et regulativ for politiets tilsyn med prostituerede i København. Herefter måtte et offentligt fruentimmer kun have lov til at bo for sig selv, hvis hun opførte sig i henhold til loven, og hvis husejeren ikke havde noget imod at leje sin ejendom ud til et offentligt fruentimmer. Ellers måtte kvinden tage til takke med at bo på et bordel. Uanset bopæl måtte hun kun flytte med politiinspektørens tilladelse. Hun måtte heller ikke have en kæreste eller børn, der var fyldt fire år, boende hos sig. Desuden havde politiet adgang til hendes bolig dag og nat.

  Kun ugifte kvinder kunne være indskrevet som offentlige fruentimmere. Blev en kvinde gift, blev hun straks slettet af protokollen over offentlige fruentimmere, hvis hun fremlagde en vielsesattest for politiet. En kvinde blev også slettet fra protokollen, hvis hun kunne give en redegørelse for sit fremtidige erhverv og opholdssted, der var så troværdig, at politiet havde grund til at tro, at hun ikke længere ville bedrive prostitution.

  Loven fra 1874 blev ophævet den 30. marts 1906. Hermed bortfaldt regulativet fra 1877 også.

 • Om kilden

  Denne kilde er et opslag fra politiets observationsprotokol, som politiet brugte til at holde opsyn med kvinder, som de mistænkte for at være løsagtige. I observationsprotokollen har hver kvinde fået tildelt en halv side, hvor der ikke blot er oplysninger om visitationer (dvs. lægeundersøgelser) og ind- og udskrivninger i protokollen, men ofte også gode informationer om barndomshjemmet, nuværende og tidligere beskæftigelse samt seksuelle forhold.

  Her skal du arbejde med et opslag fra observationsprotokollen, som indeholder oplysninger om fire forskellige kvinder. Til hver kvinde er der en række spørgsmål, som du skal besvare. Disse svar skal du bruge til at besvare den følgende problemstilling:

  ‘Med udgangspunkt i en analyse af observationsprotokollen ønskes en vurdering af, hvilken betydning urbaniseringen havde for de kvinder, der nævnes heri?’

 • Aurora Jacobine Jensen

  Opgaven

  Din opgave er at undersøge kilden, og svare på:

  • Beskriv med dine egne ord Aurora Jacobines historie: Hvordan er hendes familieforhold? Hvilke vilkår kommer hun fra? Hvor gammel er hun? Hvad har hun arbejdet med? Vær opmærksom på, hvem der har skrevet kilden og vurder kildens troværdighed i forhold til de stillede spørgsmål.
  • Hvilke forhold i kilden peger på stigende urbanisering? Hvordan har det påvirket Aurora Jacobine?
  • Vurder om du tror, at Aurora Jacobine var prostitueret. Hvorfor/hvorfor ikke?

   

   

  Kildeafskrift

  Aurora Jacobine Jensen

  Lægeattest 17/9-66
  Ligeledes 22/12-68
  Gl. Kongevei
  N. 88 – 4 Sal

  Hun er født d. 24 April 1844 Her i Staden hvor hun ogsaa er døbt og confirmeret samt er en Datter af afdøde Malermester Niels Jensen og dennes efterlevende Hustru Ida Marie Hartvigsen. Compt. [comparenten dvs. den som møder for retten] har Aldrig tjent men stedse opholdt sig hjemme hos Moderen endtil hun 18 Aar gl. [gammel] lod sig engagere som Sangerinde og har som saadan stedse reist i Norge endtil hun for omtrent 1 Aar siden vendte tilbage hertil Staden hvor hun senere har sjunget i Charlottenlund i Odeon og paa Svanholm men i indværende Sommer i Thepavillonen paa Tivoli hvor hun endnu er og har en Fortjeneste af 9 Skilling om Aftenen. Hun har født et Pigebarn men hun nægter at opgive Barnefaderen ligesom hun nægter at have Kjærste eller Herrebekjendtskab og vil ikke drive Løsagtighed. Efter at Afhørte havde produceret Lægeattest hvorefter hun Intet fejlede blev hun efter Ordre demmiteret [sendt bort].
  d. 22 December 1868 mødte fornævnte Pige og forklarer at siden hun sidst mødte her har hun reist som Sangerinde omkring i Norge og Sverrig men i de sidste 14 dage sjunget i Wallhal hvor hun har en Fortjeneste af 1 Rdlr. hver aften men har ellers tilhold hos Moderen paa Gl.Kongevej N.88 hun nægter at have Herrebekjentskab eller at drive Løsagtighed. Efter at Afh. [afhørte] havde produceret lægeattest blev hun efter Ordre demitt: [sendt bort].

 • Ane Elisabeth Andersen f. Nielsdatter

  Opgaven

  Din opgave er at undersøge kilden, og svare på:

  • Beskriv med dine egne ord Ane Elisabeths historie: Hvordan er hendes familieforhold? Hvilke vilkår kommer hun fra? Hvad har hun arbejdet med? Vær opmærksom på, hvad det er for en kilde og hvorvidt oplysningerne er troværdige.
  • Hvilke forhold i kilden peger på stigende urbanisering? Hvordan har det påvirket Ane Elisabeth?
  • Vurder om du tror, at Ane Elisabeth var prostitueret. Hvorfor/hvorfor ikke?

   

   

  Kildeafskrift

  Ane Elisabeth Andersen f. Nielsdatter

  Visiteret 3/2 68 Adelgade
  Ligeledes 15/6 70 N. 57-4 sal
  Ligeledes 23/10 1870
  Visiteret 24/7 71 Prindsessegade 5-3 S
  St. Regnegade 20-25

  Hun er født d. 11 Septbr. 1826 i Reerslöv wed Holbek hvor hun ogsaa er døbt og confirmeret samt er en Datter af Arbeidsmand Niels Frederiksen og dennes Hustru Kirstine Jensdatter der begge lever. Efter confirmationen tjente Compt. [comparenten dvs. den som møder for retten] paa forskellige steder i sin Hjemstavn endtil hun 22 Aar gl. [gammel] blev gift med Arbeidsmand Anders Andersen med hvem Compt. [comparenten dvs. den som møder for retten] har samlevet endtil for 1 Aar siden hun tog fra ham. Med Manden har hun boet sammen i Reerslöv men i de sidste 11 Aar her i Staden og har med ham avlet 3 Børn hvoraf den Ældste Maren Sophie Andersen er off. Fruent. [offentlig Fruentimmer]. Medens de andre Børn ere i pleie paa Landet Compt. [comparent] [den som møder for retten] har siden hun forlod Manden ernæret sig med at arbeide paa Fabriksarbeide og navnlig ved Uldspinderiet paa Farimagsveien. For Rufferi er hun straffet med 6 Maaneders Forbedringshuusarbeide og var under 2 Februar anholt paa gaden som sigtet for Løsagtighed hvilket hun dog benægtede. Efter at Afhørte var underkastet Lægevisitation men ikke befunden venerisk blev hun efter ordre demitt. [demitteret] [sendt bort].
  d. 15 juni 1870 mødt fornævnte Fruent. [Fruentimmer] som sigtet for at drive Løsagtighed paa Østerbroe og i [kan ikke læses] fremstod og forkl. [forklarede] at hun ernærer sig ved at gaa til haande og blive underholdt af [kan ikke læses] hendes Datter Sophie. Efter at Afh. [afhørte] var underkastet Lægevisit. [lægeundersøgelse] blev hun fremstl. [fremstillet] for Ordens P. [Politiet]: demitt: [demitteret] [sendt bort].
  d. 23 november 1870 var hun anholdt for at have drevet Utugt i en Port men gaar ellers tilhaande for Datteren der er off. Fruentim. [offentlig fruentimmer]. Efter at Afh. [afhørte] var visit. [visiteret] blev hun afl. til Hospt: [Hospitalet] 2 Afd.
  d. 24 juli 1871 mødte hun og efter at være underk. [underkastet] Lægevisitation blev hun demitteret [sendt bort].

 • Antonette Christine Boÿesen

  Opgaven

  Din opgave er at undersøge kilden, og svare på:

  • Beskriv med dine egne ord Antonettes Christines historie: Hvordan er hendes familieforhold? Hvilke vilkår kommer hun fra? Hvad har hun arbejdet med? Vær opmærksom på, hvem der har skrevet kilden og vurder kildens troværdighed i forhold til de stillede spørgsmål.
  • Hvilke forhold i kilden peger på stigende urbanisering? Hvordan har det påvirket Antonette Christine?
  • Vurder om du tror, at Antonette Christine var prostitueret. Hvorfor/hvorfor ikke?

   

   

  Kildeafskrift

  Advaret d. 18/9 66
  Prindsessegade N. 9 – 1. Sal

  Hun er født d. 20. Juli 1841 her i Staden hvor hun ogsaa er døbt og confirmeret samt er en Datter af afdøde Sømand Anthon Frederik Boyesen og dennes efterlevende Hustru Ane Elisabeth Branderup.
  Comt. [comparenten dvs. den som møder for retten] der er opdraget under Fattigvæsenet kom strax efter Confirmatjonen i Tj. [tjeneste] i Christianshavns Asyl hvor hun tjente i 3 Aar, derpaa til Asylet paa Vesterbro hvor hun var i 1 Aar. Hos Procurator Mÿgind i 7 Maaned., hos Grosserer Richter 1 Maaned atter til Vesterbroes Asyl i 1 Maaned, hos Gædicken 1 Maaned, hos Barber Olsen i 10 Maaned., hos Capt. Roos i 14 Maaneder hos Sadelmager Borcksenius i 8 Maaneder, hos grosser Hedemann ½ Aar, hos Gjæstgiver Luplau i 7 Maaned. hos Enkefru Bogø i 4 Maaned., hos Grosser Holm i 7 Maaned.: endtil Juni 1866. men da hendes Moder der var meget svag og saaledes ude af Stand til at ernære sig, forlod Compt.: Conditjonen for at forhindre at Moderen ikke skulde komme under Fattigvæsenet og har hun saaledes hidindtil ernæret sig og Moderen ved Syning. Hun nægter at have Kjærste eller Herrebekjendtskab og vil ikke drive Løsagtighed. Efter Ordre blev Afhørte demitt.: [sendt bort]

 • Nathalia Josephine Wilhelmine Brodersen

  Opgaven

  Din opgave er at undersøge kilden, og svare på:

  • Beskriv med dine egne ord Nathalia Josephine Wilhelmines historie: Hvordan er hendes familieforhold? Hvilke vilkår kommer hun fra? Hvad har hun arbejdet med? Vær opmærksom på, hvem der har skrevet kilden og vurder kildens troværdighed i forhold til de stillede spørgsmål.
  • Hvilke forhold i kilden peger på stigende urbanisering? Hvordan har det påvirket Nathalia Josephine Wilhelmine?
  • Hvorfor tror du, at Nathalia Josephine Wilhelmine blev indskrevet som offentlig fruentimmer?

   

   

  Kildeafskrift

  Nathalia Josephine Wilhelmine Brodersen

  Advaret d. 29/1 68
  Februar 3. Marts 27.
  Mai 1. Juni 9. Pistolstræde No.1-1. Sal
  Teglgaardsstræde No. 10 – 4 Siden
  Visiteret d. 27/11 68

  Hun er født 5. December 1851 i Hornbek, døbt i Gjentofte men confirmeret i Helsingøer samt er en Datter af Muursvend Christian Brodersen og dennes Hustru Mathilde der begge lever og boer i Teglgaardsstræde No. 10 5 Bagh. Med disse hendes Forældre kom Comp. [comparenten dvs. den som møder for retten] strax efter Confirmatjonen hertil Staden og derpaa i tj. [Tjeneste] hos Inspektionsbetjent Olsen i St.P-stræde 10 hvem hun tjente i 2 Maaneder, tog saa til Emdrup hvor hun tjente i 3 Maaneder men vendte saa tilbage hertil Staden og i Huuset hos Forældrene hvilket Sted hun dog forlod for 8 Dage siden og flyttede i Logie i Pistolstræde N. 1-1. Sal hvor hun har levet af at pantsætte sine Klædningsstykker, men nægter hun at være løsagtig og paastaar at være uskyldig. Efter Ordre blev Afhørte demitt.: [sendt væk] med tilhold at møde i Morgen d 30/1 68) for om muligt at blive forhjulpen til nogle Klædningsstykker men dette efterkom hun ikke hvorimod hun under 3. Februar meldte sig i Hospitalet for Syph: [syfilis]
  d. 1. Mai 1868 mødte forannævnte Pige og forkl. [forklarede] at hun at siden hun sidst herfra blev demitt. [sendt bort] tog hun hjem til Forældrene med da hun mærkede at hun var syg meldte hun sig 3. Februar i Hospit. [Hospitalet] hvor hun henlaa indtil 27 Marts. Hun tog da atter hjem til Faderen med da hun løb ud af Natten jog han hende bort og [kan ikke læses] drev hun omkring uden Erhverv indtil hun blev anholdt af Politiet og da hun ved underkastet Lægevisitation var befundet venerisk blev hun indlagt i Hospitalet d. 1. Mai. Og blev udskreven d. 9 Juni og derefter afl. til Magistr. 3 Afd. hvorfra hun dog blev demitt.: hjem til Forældrene.
  d. 17. Juni 1868 var anførte Pige anholdt fordi hun havde taget Natteopholdt i Stedet N. 38 i Adelgade hos nogle derboende Mandfolk, fremstod og forklarer at hun [kan ikke læses] her til Ophold hos Forældrene og var i gaar Aftes til Dands i ”Prindsens” hvorfra hun fulgtes med et Bybud Waldemar Jensen til dennes Logi i Adelgade hvor hun har tilbragt Natten sammen i Sengen med ham men nægter at have drevet Utugt med ham. Efter at være fremstillet for hr. Politiinspekteur Petersen vedgaer hun [kan ikke læses] Er gaaet hertil og har ladet sig bruge til Utugt for Betaling særlig i Lysthusene i Haven paa Østerbro. Efter at afh. [afhørte] var underkastet Lægevisitation blev hun meddelt Interimskort. Fritaget 15.October 1868.
  d. 27. November 1868 var hun paa Vesterbro for at have drevet Utugt i Fangels Have. Hun forkl. [forklarede] at efter at hun blev fritaget for Lægevisitation anbragte Moderen hende hos en Enkemd. [Enkemadame] Møller i Helsignøer men da hun var kjed af Opholdet dersteds forlod hun Helsignøer og tog hertil Staden og senere har hun levet af at pantsætte sine Klædningsstykker [kan ikke læses] af at drive Utugt med forskjellige Herrer hvilket er sket udenfor Stadens Porte Efter at Afh. [Afhørte] var underkastet Lægevisitatjon men ikke befunden venerisk blev hun afl. Til Magistratens 3. Afd. [Afdeling] Indf. [indført] som Off. [Offentligt] Fr. [Fruentimmer] 21 Juni 1869

 • Besvarelse af problemstilling

  Opgaven

  Din opgave er nu at besvare problemstillingen ud fra den viden, du har opnået fra arbejdet med kilderne. Du kan bruge hjælpespørgsmålene herunder.

  • Sammenlign de fire kvinders historier. Er der forskelle og ligheder på deres liv?
  • Hvorfor er de listet i observationsprotokollen?

  Besvar problemstillingen:

  ‘Med udgangspunkt i en analyse af observationsprotokollen ønskes en vurdering af, hvilken betydning urbaniseringen havde for de kvinder, der nævnes heri?’