Spring til indhold

Skivehus amt / Viborg amt – Amtmandens resolutionsprotokol 1773-1813

I amtmandens resolutionsprotokoller finder du de sager, som amtmanden traf afgørelse i eller skulle orienteres om igennem perioden – og det var sager af mange forskellige slags!

Resolutionsprotokollerne dækker en lang række af meget forskelligartede sager fra stort set hele amtmandens embedsområde – for eksempel sager vedrørende bevillinger til indgåelse af ægteskab, afgørelser i sager om underholdsbidrag og tilsynet med skolevæsenet og fattigvæsenet.

Sagerne kan være både helt konkrete enkeltsager og mere principielle spørgsmål om fortolkningen af bestemte love og forordninger.

+ Åben alle- Luk alle
 • Amtmandens resolutionsprotokol – læs mere om arkivserien her

  Sagerne er indført kronologisk efter resolutionsdatoen eller datoen på sagens afsluttende brev. I protokollen er hele korrespondancen i sagen som regel indført før selve resolutionen, så sagen kan følges fra start til slut.

  Der er ikke hverken navne- eller emneregister til protokolrækken. Den er derfor nemmest at benytte, hvis man på forhånd har en fornemmelse af, hvornår den/de relevante sag(er) er fra.

  Bemærk, at protokollen, der dækker perioden 1791-1799, er fejldateret i Daisy og optræder med dateringen 1789-1791 – ligesom den foregående protokol. Men indholdet dækker altså de år, som ellers ser ud til at mangle.

 • Skivehus amt/Viborg stiftamt – læs om arkivskaberen her

  Amtsforvaltningen, personificeret ved amtmanden, varetog en lang række regionale forvaltningsopgaver, og derudover udførte amtmanden i sin egenskab af kongens og centraladministrationens regionale repræsentant mange tilsyns- og kontrolopgaver i relation til de lokale myndigheder. Amtmanden var også pålagt en betydelig indberetningspligt i forhold til centraladministrationen. Amtmanden var altså et væsentligt bindeled mellem den lokale og den centrale administration, og mange sager om stort og småt kom således forbi hans bord.

  I første halvdel af 1790’erne gennemførte man en større reform af landets inddeling i amter – og reducerede på den måde antallet af amter. Skivehus amt, der dækkede hele halvøen Salling og købstaden Skive, blev i 1794 slået sammen med Halds amt og yderligere et par herreder til det nydannede Viborg stiftamt.

  Administrationen kørte videre som hidtil, så i arkivmæssig henseende vil man se, at mange arkivalier blot fortsætter hen over det periodemæssige skel i 1794.

Se arkivalierne her