Spring til indhold

Skivehus amt / Viborg amt – Dødsanmeldelser 1792-1805

En dødsanmeldelsesprotokol er normalt en lakonisk og skematisk liste over anmeldte dødsfald – men denne pakke indeholder en række originale dødsanmeldelser, som blev sendt i skriftlig form til amtet. Derfor er mange af dødsanmeldelserne mere fyldige end normalt.

Når en person afgik ved døden, havde de efterladte pligt til at meddele dødsfaldet til den relevante skifteforvalter – det vil i hovedreglen sige godsejeren, amtmanden eller herredsfogeden, alt efter hvem den afdøde var og hvornår vedkommende døde.

I nogle tilfælde er de originale dødsanmeldelser – i form af skriftlige indberetninger af dødsfald – bevaret. Det er tilfældet for Skivehus amt og Viborg amt i perioden 1792-1805.

+ Åben alle- Luk alle
 • Dødsanmeldelser – læs mere om arkivserien her

  Dødsanmeldelserne fra amtet er henlagt nogenlunde i kronologisk orden.

  Dødsanmeldelserne indeholder oplysninger om, hvem der er død, hvornår vedkommende er død, hvem arvingerne var og hvem der foretager anmeldelsen. Der er ofte også oplysninger om, hvordan dødsboets økonomiske tilstand var.

  Det vides ikke, om alle dødsanmeldelser fra perioden er bevaret, men mange af dødsanmeldelserne vedrører personer, som der ikke blev afholdt skifte efter – dødsanmeldelsen kan i disse tilfælde give den eneste umiddelbart tilgængelige oplysning om, hvorfor der ikke blev afholdt skifte. Det kan for eksempel være en oplysning om, at den afdøde var meget fattig, eller at den efterlevende blev siddende i uskiftet bo.

  Sammenhæng med andre arkivserier

  • Der er ikke nogen direkte henvisning fra disse dødsanmeldelser til de samtidige skifteprotokoller, men dødsanmeldelsen kan alligevel ofte give et fingerpeg om, hvorvidt man kan forvente, at der er afholdt skifte eller ej.
 • Skivehus amt/Viborg stiftamt – læs om arkivskaberen her

  Amtsforvaltningen, personificeret ved amtmanden, varetog en lang række regionale forvaltningsopgaver, og derudover udførte amtmanden i sin egenskab af kongens og centraladministrationens regionale repræsentant mange tilsyns- og kontrolopgaver i relation til de lokale myndigheder. Amtmanden var også pålagt en betydelig indberetningspligt i forhold til centraladministrationen. Amtmanden var altså et væsentligt bindeled mellem den lokale og den centrale administration, og mange sager om stort og småt kom således forbi hans bord.

  I første halvdel af 1790’erne gennemførte man en større reform af landets inddeling i amter – og reducerede på den måde antallet af amter. Skivehus amt, der dækkede hele halvøen Salling og købstaden Skive, blev i 1794 slået sammen med Halds amt og yderligere et par herreder til det nydannede Viborg stiftamt.

  Administrationen kørte videre som hidtil, så i arkivmæssig henseende vil man se, at mange arkivalier blot fortsætter hen over det periodemæssige skel i 1794.

Se arkivalierne her