Spring til indhold

Jonny Tiedemann

En af deltagerne i Spadeslaget i Haderslev den 8. december 1940 var den 18-årige Jonny Friederich Tiedemann. I dette kildesæt kommer du tæt på en dansk nazist.

Kildesættet består af seks kilder, som alle stammer fra en dokumentsamling (et læg) i Haderslev Politis sag om Spadeslaget, der udelukkende indeholder dokumenter om Jonny Tiedemann. Der findes den slags dokumentsamlinger for alle de 239 nazister, der blev arresteret den 8. december 1940.

Efter tysk indgriben blev alle sigtelser mod deltagerne i Spadeslaget frafaldet i foråret 1941; men efter besættelsen genoptog de danske myndigheder nogle af sagerne, og tre deltagere blev dømt.

Foto af JonnyTiedemann.Genåbningen af sagerne i 1945 er baggrunden for, at der f.eks. i Jonny Tiedemanns læg er dokumenter fra tiden efter Spadeslaget. Billedet er Kriminalpolitiets foto af ham.

 

 

Opgaven

Læs kilderne igennem og tænk imens over, hvad du får lyst til at vide om Jonny Tiedemann. Det kan være, at du er mest interesseret i at vide, hvilken slags person han var. Hvilken familie han var opvokset i – eller det kan være en nysgerrighed efter at vide, hvordan det gik ham. Eller noget helt fjerde, som du kan ”spørge kilderne om”. Du kan også inddrage andre kilder (se forslag herunder) og på den måde udvide din problemstilling.

Når du har formuleret en problemstilling til kilderne, skal du udvælge de tre eller fire kilder, som bedst giver et svar på din problemstilling. Herefter læser du kilderne en gang til, mens du stiller dit spørgsmål til kilderne og vurderer dem ud fra din problemstilling (brug evt. arbejdsarket til støtte).

Til sidst skriver du en lille historisk fremstilling med din problemstilling som omdrejningspunkt. Dine iagttagelser og synspunkter skal være begrundet i kilder og kildekritik.

Altså:

 1. Læs og vær nysgerrig
 2. Formuler en problemstilling
 3. Udvælg dine kilder
 4. Stil dit spørgsmål til de udvalgte kilder (læs og vær kildekritisk)
 5. Skriv din historiske fremstilling


Tip
Når du arbejder med kilder, finder du af og til spor, der leder til nye kilder. På Jonny Tiedemanns medlemskort findes der spor, der kan lede frem til oplysninger om hans død og hvor længe han nåede at være ved fronten. (NB: Wikipedia kan godt bruges som kilde – når altså man husker at bruge sin kildekritiske sans!)

Forslag til andre kilder

Film:

Bøger:

 • Claus Bundgård Christensen, Niels Bo Poulsen og Peter Scharff Smith: Dagbog fra Østfronten. Lindhardt og Ringhof, 2012
 • Mikkel Kirkebæk: Beredt for Danmark. Nationalsocialistisk Ungdom 1932-1945, Gyldendal 2011 (2004)
 • Mikkel Kirkebæk: Schalburg. En patriotisk landsforræder, Gyldendal 2008
 • Claus Bundgaard Christensen, Niels Bo Poulsen og Peter Scharff Smith: Waffen SS. Europas nazistiske soldater, Gyldendal 2013
+ Åben alle- Luk alle
 • KILDE: Generalia-rapport over Jonny Friederich Tiedemann

  Generaliarapporten opsummerer Jonny Tiedemanns familiemæssige baggrund, sociale forhold, uddannelse og kriminelle løbebane. Formålet med den var populært sagt at give politiet et billede af, hvem de havde med at gøre. Og ikke mindst havde det betydning for politiet og eventuelt senere dommeren, om den tiltalte, her Jonny Tiedemann, tidligere var straffet for lignende forhold. Der er tale om en lidt udførligere version af et ”Generalieblad”, som netop fortrinsvis giver et rids af tidligere forbrydelser og straffe.

  Ordforklaringer

  • Krmbtj.: Kriminalbetjent
  • Folkereg: Folkeregisteret. Kommunal myndighed, der tog sig af personregistrering
  • Børneværnsforsorg: Børn, der var kommet ind på en kriminel løbebane, kunne risikere at komme under ”Børneværnet”, der så førte tilsyn med barnet, evt. fjernede det fra hjemmet og måske anbragte barnet på en opdragelsesinstitution.
  • Lægdsrulle: Protokol, hvor mænd og drenge er registreret med henblik på indkaldelse om soldat
  • Sygekasse: En sammenslutning eller forening, som medlemmerne betalte til som sikring mod de udgifter, der var forbundet med sygdom: Lægehjælp, medicin osv.
  • Førerbevis: Kørekort
  • Bevilling, næringsbrev, vandrebrev: Forskellige typer beviser for at kunne udøve et erhverv, f.eks. til at drive et hotel, en købmandsforretning eller til at søge arbejde som håndværker i udlandet
  • Omgangskreds: De mennesker, man omgås socialt med.
  • Fædrelandet: Nazistisk avis
  • Partiets hovedkontor i Bovrup: Det danske nazistparti havde hovedkontor i Bovrup, hvor formanden, Fritz Clausen havde sin lægepraksis.

  Klik på billederne for at se dem i fuld størrelse (åbner ny fane)

 • KILDE: Afhøring af Jonny Tiedemann

  Politiets rapport med den anden afhøring af Jonny Tiedemann, den 12. december 1940. I kildesættet Politivold eller nazivold? findes et uddrag af den første afhøring fra om aftenen den 8. december.

  Ordforklaringer

  • Generalia: En persons almindelige forhold, f.eks. navn, adresse, fødselsdato og uddannelse
  • Vedlagte Generaliarapport: Se KILDE: Generalia-rapport over Jonny Friederich Tiedemann
  • N.S.U.: National-Socialistisk Ungdom, ungdomsafdelingen af det danske nazistparti
  • Afd.: Afdeling
  • Kpt.: Forkortelse for Komparenten, dvs. den afhørte (Jonny Tiedemann)
  • S.A.: Den uniformerede del af det danske nazistparti, ”Sports-Afdelingen” eller ”Storm-Afdelingen”
  • Stormfører: Leder af en gruppe under S.A.
  • Tornyster: Rygsæk
  • Et ærinde ud på naturens vegne: Jonny Tiedemann skulle tisse
  • Oversprøjtningen: For så vidt muligt at undgå den fysiske nærkontakt mellem politi og nazister anvendte politiet også brandslanger – og vand – mod nazisterne ved uddrivelsen fra Højskolehjemmet den 8. december
  • Belv: Slåfejl for ”blev”
  • Kont. d. 21/12-40: Kontinueret – dvs. fortsat eller fulgt op – den 21. december 1940
  • Løsl.: Løsladt
  • Krmbtj.: Kriminalbetjent

  Klik på billederne for at se dem i fuld størrelse (åbner ny fane)

 • KILDE: Jonny Tiedemanns brev

  Den 6. marts 1941 besluttede de danske myndigheder, efter tysk pres, at frafalde tiltale mod alle deltagere i Spadeslaget. Pressen fik besked på ikke at omtale, at alle spadeslagets deltagere nu undgik straf. Men måske er det alligevel påfaldende, at Jonny Tiedemann dagen efter, den 7. marts 1941, på det danske nazistpartis hovedkontor i Bovrup skrev et brev til politimester Hartmann for at få sine beslaglagte ejendele tilbage.

  Ordforklaringer

  • Kravespejl: Stofmærke, der var syet på jakkekraven, der kunne signalere rang og afdeling af den uniformerede del af nazistpartiet, S.A.
  • Skraarem: Skrårem – se billedet under Politivold eller Nazivold?
  • Karabinhage: En fjederlås til fastgøring af remme og lignende.

  Klik på billedet for at se det i fuld størrelse (åbner ny fane)

  Brev af Jonny Tiedemann til politimester Hartmann

 • KILDE: Brev fra stabsleder til ”Ergänzungsamt der Waffen SS” 5. august 194(2)

  Fra september 1940 blev der oprettet et officielt hvervekontor i Danmark, Ergänzungsamt der Waffen SS, Nebenstelle »Nordsee«, på A.F. Kriegersvej nr. 33 i København. Her kunne danske mænd lade sig indrullere i det tyske elitekorps Waffen SS.

  De hvervede danske SS-soldater indgik i første omgang i divisionen ”Wiking” sammen med tilsvarende norske frivillige. I slutningen af juni 1941 blev en rent dansk afdeling af Waffen SS, ”Frikorps Danmark”, oprettet med den opgave at bekæmpe kommunismen. Frikorps Danmark blev ophævet igen i juni 1943. De danske SS-frivillige kom herefter til at gøre tjeneste i regiment ”Danmark” under Division ”Nordland”.

  Ordforklaringer

  • Ergänzungsamt/Ergänzungsstelle: Hvervekontor
  • Ilmensøen: Ilmen er en sø i det nordvestlige Rusland. Syd for Ilmensøen lå ”Demjansk-kedlen”, hvor den russiske røde hær fra 8. februar til 21. april 1942 havde omringet de tyske tropper. Det var i dette område, at de danske Waffen SS soldater i Frikorps Danmark blev indsat den 20. maj 1942, da den russiske belejring var brudt.
  • Stabsleder: Øverste leder for et personale (med strategiske og administrative opgaver). I det danske nazistparti var stabschefen også partiformandens stedfortræder.

  Klik på billedet for at se det i fuld størrelse (åbner ny fane)

  Brev fra stabsleder til ”Ergänzungsamt der Waffen SS” 5. august 194(2)

 • KILDE: Nekrolog over Jonny Tiedemann

  Avisudklippet findes som de øvrige kilder i om Jonny Tiedemann i den særlige mappe som politiet i Haderslev havde om Jonny Tiedemann. Avisudklippet er ikke dateret – og i virkeligheden fremgår det ikke umiddelbart, hvilken avis, nekrologen er trykt i, men et gæt vil være det nazistiske partis avis ”Fædrelandet.”

  Ordforklaringer

  • SA: Medlem af Sports-Afdelingen eller Stormafdelingen af nazistpartiet
  • Falden paa Ærens Mark: Død (i kamp)
  • D.N.S.A.P: Danmarks National-Socialistiske Arbejder-Parti, nazistpartiet
  • N.S.U. National-Socialistisk Ungdom. Nazistpartiets ungdomsafdeling
  • Hovedkontoret i Bovrup: Nazistpartiet havde hovedkontor i Bovrup, hvor partiets leder, Fritz Clausen havde sin lægepraksis.
  • Uffes Banner: De største enheder i Nazistpartiets ungdomsafdeling var bannerne. De var alle opkaldt efter danske helte og sagnfigurer, f.eks. Rolf Krakes Banner (Sjælland), Niels Ebbesens Banner (Nørrejylland) og Uffe hin Spages Banner (Sønderjylland). Uffes Banner har været en form for medlemsblad for det sønderjyske banner under NSU.
  • I Haderslev den 8. Decbr. 1942: Sandsynligvis trykfejl for 8. december 1940, datoen for spadeslaget.
  • Bovrup Storhird: Storhirden var en organisatorisk enhed af NSU, Nationalsocialistisk Ungdom (noget mindre end banneret)
  • Bovrup SA-Storm: Organisatorisk enhed under Nazistpartiets SA-afdeling.

  Klik på billedet for at se det i fuld størrelse (åbner ny fane)

   Nekrolog over Jonny Tiedemann fra avisen Fædrelandet

 • KILDE: Medlemskort for medlem nr. 18.464, Tiedemann, Jonny F.

  Kartotekskort, der dokumenterer Jonny F. Tiedemanns medlemskab af det danske nazistparti, DNSAP. Kortet er oprindelig udformet ved Jonny Tiedemanns indmeldelse i partiet den 25. november 1938. På kortet har der været plads til at gøre notater om medlemmets faglige og tidligere politiske organisering, ligesom der var plads til at notere, når der blev betalt det månedlige kontingent på 1 kr. Ingen af de muligheder er dog udnyttet.

  Ordforklaringer

  • Syssel-Afdeling: Det danske nazistparti var inddelt i afdelinger, som hver dækkede et geografisk område. Man brugte ordet ”Syssel” efter de gamle middelalderlige geografiske og administrative inddelinger, syslerne.
  • Biakowo: En lille by i det nordvestlige Rusland. Biakowo lå i den såkaldte ”Demjansk-kedel”, hvor den russiske røde hær fra 8. februar til 21. april 1942 havde omringet de tyske tropper. Det var i dette område, at de danske Waffen SS soldater i Frikorps Danmark blev indsat den 20. maj 1942, da den russiske belejring var brudt.
  • Bobja: Stavefejl for Robja, å i nærheden af Biakowo.
  • Annulleret: Medlemskabet af nazistpartiet var ophævet. Formentlig med virkning fra en af de stemplede datoer, 25. august 1942 eller 15. september 1942.

  Klik på billedet for at se det i fuld størrelse (åbner ny fane)

  Medlemskort til det danske nazistparti for medlem nr. 18.464, Tiedemann, Jonny F.