Spring til indhold

Dansk-tyske forhold i Tønder (grundskole)

Eleverne lærer at analysere surveydata og at fortolke statistiske tabeller/figurer, samtidig med at de får indblik i Genforeningen og forholdet mellem det tyske mindretal og danske flertal i Tønder i 1958.

I 1864 tabte Danmark 2. slesvigske krig, og måtte afgive hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Lauenborg til Det Tyske Rige. I Nordslesvig – det, der i dag kaldes Sønderjylland – foregik et forsøg på at integrere de dansksindede og gøre dem til tyskere. Perioden igennem blev der dog ved med at være et stort dansk mindretal i området.

I 1918 tabte Det Tyske Rige 1. verdenskrig, og en af konsekvenserne blev blandt andet, at der i 1920 blev afholdt en folkeafstemning. Man brugte princippet om folkenes selvbestemmelsesret, hvor landets grænser skulle følge befolkningens sindelag. På den måde mente man, at man ville få et grænseområde, hvor folk levede i fred med hinanden. Resultatet af folkeafstemningen blev, at det, der i dag kaldes Sønderjylland efter 56 år under tysk herredømme blev forenet med Danmark. Det efterlod et tysk mindretal i Sønderjylland og et dansk mindretal syd for den dansk-tyske grænse.

I 1958 – 38 år efter at Sønderjylland blev forenet med Danmark – blev der gennemført en spørgeskemaundersøgelse i Tønder blandt henholdsvis det tyske mindretal, der boede i Danmark, og det danske flertal.

Undersøgelsen, som hedder Majority-minority (danske og tyske i Tønder 1958), afdækkede eventuelle forskelle i levevis, livsanskuelse, værdier mv. mellem de to grupper. Man spurgte også i undersøgelsen ind til de to gruppers syn på hinanden og på deres sameksistens.

Læs og fortolk figurer/tabeller

Rigsarkivet har udvalgt en række spørgsmål fra undersøgelsen, hver især illustreret med en figur (som viser procentfordelingen) og en tilhørende tabel (der viser fordelingen i absolutte tal). Alle spørgsmål er krydset med respondentens (den, der har svaret på spørgeskemaundersøgelsen) nationale tilhørsforhold, så du kan se forskellen på de dansksindede og tysksindedes holdning holdning til det specifikke spørgsmål.

Begynd med at vælge et tema neden for. Aflæs derefter figuren og den tilhørende tabel og besvar arbejdsspørgsmålene.

+ Åben alle- Luk alle
 • Figur 1: Forholdet mellem danskere og tyskere

  Aflæs figuren og tabellen og svar på spørgsmålene.

  Chart by Visualizer

  Respondenterne skulle svare på dette spørgsmål: Hvordan er forholdet mellem det danske flertal og det tyske mindretal nu? (V68) & Nationalt tilhørsforhold (V47)
  Table by Visualizer

  P-værdi: 0,134 (Der er IKKE statistisk afhængighed ml. de to variable)

  Arbejdsspørgsmål:

  1. Hvad mener du, Figur 1 og Tabel 1 fortæller om forholdet mellem det danske flertal og det tyske mindretal i 1958?
  2. Prøv at udpege de tal i undersøgelsen, der overrasker dig mest. Forklar, hvorfor netop de overrasker dig.
  3. Prøv at forestille dig, at man lavede den samme undersøgelse i dag. Lav en tabel med den “nye” undersøgelse og giv nogle grunde til at tallene ser sådan ud.
 • Figur 2: Hvem foretrækker De?

  Aflæs figuren og tabellen og svar på spørgsmålene.

  Chart by Visualizer
  Spørgsmålsformulering: Foretrækker De at have med folk fra det danske flertal eller det tyske mindretal at gøre? (V67) & Nationalt tilhørsforhold (V47)
  Table by Visualizer

  P-værdi: 0,000 (Der er statistisk afhængighed ml. de to variable)

  Arbejdsspørgsmål:

  1. Hvad mener du man kan sige om forholdet mellem det danske flertal og det tyske mindretal i 1958 ud fra Figur 2 og Tabel 2?
  2. Hvilke tal overrasker dig mest – forklar hvorfor?
  3. Prøv at give nogle forklaringer på hvorfor tallene ser ud som de gør.
  4. Hvis man stillede de samme spørgsmål i Tønder i dag, altså hvis undersøgelsen blev lavet nu – Beskriv hvordan du tror tallene så ville se ud og giv en begrundelse for hvorfor.
 • Figur 3: Ægteskab med én fra modsatte gruppe?

  Aflæs figuren og tabellen og svar på spørgsmålene.

  Chart by Visualizer
  Spørgsmålsformulering: Hvis De skulle gifte Dem, ville De så kunne tænke Dem at vælge en pige/mand fra (gruppe modsat svarpersonen) det danske flertal/det tyske mindretal? (V66) & Nationalt tilhørsforhold (V47)
  Table by Visualizer

  P-værdi: 0,000 (Der er statistisk afhængighed ml. de to variable)

  Arbejdsspørgsmål:

  1. Kig på Figur 3 og Tabel 3. Hvad fortæller de om det tyske mindretal / danske flertals holdninger til ægteskab med hinanden.
  2. Hvad synes du Figur 3 og Tabel 3 fortæller om forholdet mellem det danske flertal og det tyske mindretal?
  3. Er tallene overraskende, eller som du forventede? Hvorfor?
  4. Hvis samme spørgsmål blev stillet i dag i Tønder – hvordan tror du så tallene ville se ud – og hvorfor?
 • Figur 4: Det tyske mindretals egenskaber

  Aflæs figuren og tabellen og svar på spørgsmålene.

  Chart by Visualizer
  Spørgsmålsformulering: Her er nogle egenskaber, gode og dårlige, som folk i almindelighed kan have. Hvilken enkelt af disse beskriver efter Deres mening bedst det tyske mindretal? (V64) & Nationalt tilhørsforhold (V47)
  Table by Visualizer

  P-værdi: 0,000 (Der er statistisk afhængighed ml. de to variable)

  Arbejdsspørgsmål:

  1. Hvad fortæller Figur 4 og Tabel 4 om forholdet mellem det danske flertal og det tyske mindretal?
  2. Sammenlign denne figur/tabel med figur/tabel 5
  3. Hvilke tal, synes du, er mest interessante eller overraskende? Beskriv hvorfor.
  4. Hvilke mulige forklaringer tror du, at der er på, at tallene ser ud, som de gør?
  5. Hvis man lavede samme undersøgelse i Tønder i dag, hvordan tror du så tabellerne og figurerne ville se ud – beskriv hvorfor.
 • Figur 5: Det danske flertals egenskaber

  Aflæs figuren og tabellen og svar på spørgsmålene.

  Chart by Visualizer
  Spørgsmålsformulering: Her er nogle egenskaber, gode og dårlige, som folk i almindelighed kan have. Hvilken enkelt af disse beskriver efter Deres mening bedst det danske flertal? (V63) & Nationalt tilhørsforhold (V47)
  Table by Visualizer

  P-værdi: 0,002 (Der er statistisk afhængighed ml. de to variable)

  Arbejdsspørgsmål:

  1. Hvad fortæller Figur 5 og Tabel 5 om forholdet mellem det danske flertal og det tyske mindretal?
  2. Sammenlign denne figur/tabel med figur/tabel 4
  3. Hvilke tal, synes du, er mest interessante eller overraskende? Beskriv hvorfor.
  4. Hvilke mulige forklaringer tror du, at der er på, at tallene ser ud, som de gør?
  5. Hvis man lavede samme undersøgelse i Tønder i dag, hvordan tror du så tabellerne og figurerne ville se ud – beskriv hvorfor.

Rigsarivets guide til spørgeskemaundersøgelser giver dig gode råd til, hvad du skal være opmærksom på, når du arbejder med surveydata.