Spring til indhold

Hans Peter Hanssen, Rigsdagsmand (privatarkiv) – Kopi af breve og aktstykker, som jeg 21. november 1918 har overgivet til grev Carl Moltke, kongelig gesandt i Berlin

Hans Peter Hanssen (1862-1936) var de danske sønderjyders førstemand. Han tog i 1888 initiativ til oprettelse af Vælgerforeningen for Nordslesvig og blev i de kommende årtier danskhedens organisator og fornyer i Sønderjylland.

Hans Peter Hanssen repræsenterede 1896-1908 de danske sønderjyder i den preussiske landdag og 1906-1919 i den tyske rigsdag. I efteråret 1918 krævede han grænsespørgsmålet løst ved en folkeafstemning. Han trodsede nationalistiske krav om en grænse ved Danevirke eller i det mindste syd for Flensborg. Som minister for sønderjyske anliggender i regeringen Zahle 1919-20 forberedte han landsdelens indlemmelse i Danmark. Forud for genforeningsfesterne i sommeren 1920 forsøgte tilhængerne af en sydligere grænse, til dels med held, at skubbe ham til side. Efter 1920 stillede han sig i spidsen for det kulturelle og økonomiske forsvar for den nye grænse. I årene 1924-26 var han folketingsmedlem for Venstre. I 1933 afviste han nazismen og slesvig-holstenske nazisters grænseflytningskrav.

+ Åben alle- Luk alle
  • Kopi af breve og aktstykker, som jeg 21. november 1918 har overgivet til grev Carl Moltke, kongelig gesandt i Berlin - læs mere om arkivserien

    Efter vedtagelsen af Aabenraa-resolutionen den 17. november 1918 sendte H.P. Hanssen en anmodning til den danske om at henvende sig til de allierede magter for at få det sønderjyske grænsespørgsmål på fredskonferencens dagsorden.

  • Indholdet og dets orden

    H.P. Hanssens brev til regeringen med Aabenraa-resolutionen og et brev fra den tyske udenrigsminister Dr. Solf som bilag, endvidere svar fra danske udenrigsminister Erik Scavenius.

Se arkivalierne her